Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 16.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 13.30

Vyhľadávanie

Anketa

Záujem obyvateľov mesta o výstavbu domov – prípadne bytov v lokalite Horný rad
 

Newsletter

Chcete dostávať aktuality na Váš email?

RSS správy

Pozvánka na zasadnutie MsZ 6.3.2013 PDF Tlačiť E-mail

v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom  6. marca 2013 (streda) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozývam. 

Program:

 1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu

 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice

 3. Pripomienky a námety obyvateľov

 4. Správa o plnení uznesení MsZ

 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012, prehľad sťažností za rok 2012

 6. Správa o činnosti MsR za obdobie od 13.12.2012 do 6.3.2013

 7. Správa o činnosti Mestskej knižnice za rok 2012

 8. Prevody nehnuteľností - chatky - p. Chytrova  - Pravoslávna cirkev obec

 9. Schválenie investičných akcií na rok 2013

 10. Schválenie dotácií z rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2013

 11. IV. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 rozhodnutím primátorky mesta - tabuľka

 12. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010

 13. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012

 14. Schválenie nominantov na ocenenie Cena primátorky mesta za rok 2012 ( komisia pre CR, kultúru a MT, komisia vzdelávania,  mládeže a športu)

 15. Rôzne

 16. Interpelácie poslancov

  Písomný materiál je k bodom rokovania č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

   

  Mgr. Eva U š i a k o v á,  primátorka mesta, v. r.
 
 
Facebook Image
logo_digitalnemesto

Počasie

Weather data OK
Brezová pod Bradlom
4 °C