Obsah

Daň z nehnuteľnosti

Typ: ostatné
OznamOznam pre daňovníkov, ktorým v roku 2017 pribudol v meste Brezová pod Bradlom byt, nebytový priestor, dom alebo pozemok a upozornenie pre daňovníkov, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností alebo ostatné miestne dane.

Ak ste daňovník, ktorému v roku 2017 pribudol v meste Brezová pod Bradlom byt, nebytový priestor, dom alebo pozemok, ste povinný do 31. januára 2018 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. 

DzNDaňové priznanie sa podáva len jedenkrát, a to za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. V nasledujúcich rokoch sa už daňové priznanie nepodáva. Daň si majiteľ nehnuteľnosti nevypočítava, len zapíše do tlačiva Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje všetky potrebné údaje, priloží doklady dokazujúce vlastníctvo nehnuteľností a výpočet dane urobí správca dane – mesto. Správca dane doručí daňovníkovi rozhodnutie o vyrubenej dani spravidla v apríli až máji každého roka.

Zároveň upozorňujeme daňovníkov, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností alebo ostatné miestne dane (za psa, užívanie verejného priestranstva), ako aj miestny poplatok za komunálny odpad za predchádzajúce roky, aby tieto urýchlene uhradili. Zoznam daňových dlžníkov mesto zverejňuje na svojom webovom sídle. Daňovníci môžu svoje nedoplatky uhradiť v pokladni mestského úradu (v klientskom centre na prízemí mestského úradu) alebo prevodom na bankový účet, ktorý je uvedený v daňovom rozhodnutí. Tiež chceme požiadať daňovníkov, ktorí sa nezdržujú v mieste svojho trvalého pobytu, aby správcovi dane neodkladne oznámili adresu, na ktorú je možné doručovať písomnosti. V prípade nejasností je možné kontaktovať pracovníčku MsÚ p. Jakešovú – daň z nehnuteľností, daň za psa (tel.č.: 034/6942222, mail: martina.jakesova@brezova.sk, I. poschodie MsÚ Brezová pod Bradlom, č. dverí 11).

                                                                                                              Ing. Alena Jančia
                                                                                        vedúca útvaru financií a majetku mesta
                                               MsÚ Brezová pod Bradlom

 


Vytvorené: 12. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2018 08:27
Autor: Gabriela Plačková