Obsah

Využívanie štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia 2014-2020

Typ: ostatné
Európska úniaVláda SR na svojich zasadnutiach 16. apríla 2014 a 14. mája 2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014-2020.
Mesto Brezová pod Bradlom žiada a bude žiadať o nenávratný finančný prostriedok (NFP) z viacerých operačných programov (OP) z už vyhlásených výziev.

Spomenieme tie najaktuálnejšie investičné projekty.

 

  • 1.  Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt z operačného programu Interrreg V-A, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. V danom projekte sa plánuje s rozšírením expozície Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča s novým obsahom, ktorý predstaví dielo Dušana S. Jurkoviča ako celok, teda i vrátane tvorby na Morave i v Čechách.
  • 2.  Inovovaný program pre zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie prostredníctvom výchov v exteriérovej učebni z operačného programu Interrreg V-A, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Zámerom celého projektu bude vybudovanie exteriérovej bylinkovej učebne medzi dvomi školskými pavilónmi, kde bude využitie potenciálu na vzdelávanie študentov v odborných znalostiach spojených s poľnohospodárskou výrobou ( pestovanie a spracovávanie byliniek). Exteriérovú učebňu budú tvoriť nové trávnaté plochy, altánok pre exteriérovú výučbu a samotná výsadba.
  • 3.  Poznej příběh M. R Štefánika a vzniku Československa v roce 1918 z operačného programu Interrreg V-A, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. V projekte pracujeme na vybudovaní nového informačného centra na Bradle v okolí tzv. otoča, kde budú zakomponované typové interiérové prvky, nábytok. Súčasný nevyhovujúci infostánok bude nahradený novým a to modernejším s kvalitnejšími službami pre občanov a turistov.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný prostriedok (ŽoNFP) u projektoch s číslom 1.-3.  bol stanovený na 31 .10. 2016 - všetky tri  projekty boli úspešne podané.

  • 4. Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP). Spomínaný projekt nám rieši nákup komunálnej mechaniky pre zberový dvor.
  • 5. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy v meste Brezová pod Bradlom – budova Centra voľného času – Pavilón 1 a Pavilón 2 z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP). Hlavnou myšlienkou projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy - školského zariadenia slúžiaceho ako Centrum voľného času v meste Brezová pod Bradlom z dôvodu vysokej energetickej  náročnosti pri prevádzke z hľadiska vykurovania objektu a osvetlenia interiérových priestorov.

U projektoch s číslom 4. a 5. momentálne čakáme na rozhodnutie riadiaceho orgánu (RO) alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom ( SORO).

Projekt s názvom: Zlepšenie triedenia odpadov v Brezovej pod Bradlom je už schválený z recyklačného fondu vo výške 44 230€. V tomto projekte ide o nákup zberových nádob a informačných letákov do domácností.

 
Brezová pod Bradlom, október 2016
Filip Lang

 


Vytvorené: 14. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 18. 10. 2017 23:11
Autor: Gabriela Plačková