Obsah

Centrum voľného času

Sídlo:

Nám. 7. apríla 409/20
906 13 Brezová pod Bradlom


Organizačné začlenenie:

Odd. sociálne, školstva a kultúry

 

Riaditeľka poverená vedením: 

Zuzana Hrajnohová

 

Vychovávateľka:

Kontakt:

www.cvcbrezova.edupage.org 


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016