Obsah

Materská škola Sídl. D. Jurkoviča

Sídlo: 

Sídl. D. Jurkoviča 426/2
906 13 Brezová pod Bradlom

 

Riaditeľka:

Viera Dobrovodská
 

Kontakt:

Telefón: 034/624 21 67, 0948 654 999

E-mail: 3.materska@brezova.sk

Webová stránka materskej školy

Učiteľky:

Marta Bzdúšková
Ingrid Filipová
Helena Konkušová
Anna Ondrejkovová
Jana Poláčková
Monika Sládková
Oľga Beňáková


Vedúca jedálne:

Valéria Čierna


Správa výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej  činnosti za školský rok 2015/2016


 

MŠ na Sídl. D. Jurkoviča je trojtriedne zariadenie pavilónového typu s kapacitou 87 detí. Každé oddelenie má svoj vlastný vchod, šatne, sociálne zariadenie, herňu a spálňu. V prepojovacej chodbe je zriadená jedáleň s kapacitou 48 miest. MŠ má vlastnú kuchyňu, práčovňu a žehliareň s dostatočným množstvom skladových priestorov. Výchovný proces zabezpečuje šesť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Vo svojej práci sa zameriavajú na plnenie úloh vytýčených v PUU so zreteľom na vekové a individuálne zvláštnosti detí. Mimoriadnu pozornosť venujú starostlivosti o deti s poruchami správania a deťom zo sociálne slabšieho prostredia, zabezpečujú integráciu detí s telesným a mentálnym postihom. V tejto oblasti úzko spolupracujú s detskou pediatričkou, psychologičkou a logopedičkou.
MŠ je od 1.1.1997 zapojená do siete škôl podporujúcich zdravie a projekt, ktorý má vypracovaný, plnenie jednotlivých úloh, tvorí hlavný strategický zámer školy.

Z tejto oblasti sú dominantnými aktivitami:

 •  detský trojboj a športová olympiáda
 •  predplavecká príprava detí v plavárni v Myjave – 15 hod. kurz
 •  zimný zjazd na netradičných sánkach
 •  branno-športový deň s výletom do blízkeho okolia pri príležitosti MDD
 •  „Indiánska noc“ ako netradičná rozlúčka s MŠ pre predškolákov
 •  „Rozprávkový les“ v Zadnej dolinke (akcia pre deti a rodičov).

Snahou celého kolektívu je podporovať osobnostný rozvoj detí vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie, vytvárať predpoklady ich rozvoja aj v čase záujmovej a krúžkovej činnosti.

Pre deti zabezpečujú prácu v krúžkoch:

 • výtvarnom
 • pohybovej prípravy
 • dramatickom
 • anglického jazyka.


Činnosti a aktivity v MŠ sú bohaté a rôznorodé. Ich cieľom je, aby dieťa spoznávalo seba a svet okolo seba, výsledky ľudskej práce v tomto okruhu uskutočňujú:

 • exkurzie (na RD, vo výrobni pružín, stolárskej dielni, kaderníctve, požiarnej zbrojnici, Ms. polícii, pošte, atď.)
 • besedy s: poľovníkom, policajtom ochrancom prírody.

Už 4. rok zaraďujú do výchovno-vzdelávacej práce prvky dramatickej výchovy, ktorej obsah orientujú na rozvoj emocionality, tvorivosti, rozvíjania poznania a zmyslovej aktivity dieťaťa. Deti pracujú v dramatickom krúžku a svoju činnosť prezentujú na rôznych akciách v MŠ i na verejnosti. Nezabúdajú ani na ľudové tradície.

Aktivity z tejto oblasti sú:

 • ukážky výroby paličkovej čipky
 • fašiangový karneval v maskách, ktoré si deti samé zhotovia
 • vítanie jari – pásmo hier, piesní a básni o zvykoch na dedine
 • Mikuláš v MŠ
 • Posedenie pri stromčeku
 • „Jesienka“ – program venovaný dôchodcom.
 • Deti reprezentujú MŠ na rôznych akciách v rámci regiónu. Zúčastňujú sa okresných prehliadok:
 • v speve ľudových piesní „Spievaj si slávičku“
 • v dramatickej tvorivosti detí predškolského veku „Rozprávaj mi Macko Uško“ a „Bábkulienka“
 • „Múdre hlávky“ z rozumovej výchovy.