Obsah

Základná škola

Sídlo:

Dolné lúky 357/1

906 13    Brezová pod Bradlom


Kontakt:

Telefón: 034 /6242 144

E- mail: riaditel@zsbrezova.edu.sk

www:Základná škola Brezová pod Bradlom

Štatistiky školy:

 • počet žiakov: 358 na dvoch stupňoch - 153  I. st., 205  II.st.
 • počet tried: 18
 • počet oddelení ŠK: 2
 • školu navštevujú i žiaci z obcí:  Košaríská, Bukovec, Priepasné, Hradište pod Vrátnom a blízkeho oklolia
 • počet pedagogických zamestnancov: 30
 • počet nepedagogických  zamestnancov: 14


Zameranie školy:

 • vyučovanie cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk od 1. ročníka, jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou, 16 počítačov)
 • vyučovanie telesnej výchovy - športové strediská v ľahkej atletike a hádzanej dievčat, prioritou je všeobecná telesná zdatnosť všetkých žiakov (Škola podporujúca zdravie), každoročné poriadanie Brezovských atletických hier, medzinárodný hádzanársky turnaj Memoriál Ľ. Korytárovej, každoročné uskutočnenie lyžiarskeho a plaveckého kurzu. Škola je pravidelným účastníkom Slovenského finále Zdatné deti a Memoriálu M. Zavarskej, kde drží Slovenský rekord.
 • školský vzdelávací program Tvorivá škola je zameraný na činnostné učenie
 • projektové vyučovanie: Digitálna škola, Škola podporujúca zdravie, Európa v škole, Večerná strašiškola, Kde ešte spia vodníci na Slovensku
 • odborné učebne: cudzie jazyky, 2 učebne počítačov, zemepis, fyzika, prírodopis, chémia, dielne, hudobná výchova, 2 telocvične

Rada školy:

 • predseda   Mgr. Blažková Iveta
 • pedagogickí zamestnanci   Mgr. Fajnorová Kristína
 • ostatní zamestnanci   Gregorová Jarmila
 • zástupcovia rodičov   Ing. Bouma Janette,   Ing. Čuvalová Silvia,  Palanská Lenka,  Šarudi Dušan
 • zástupca zriaďovateľa    Ing. Jančia Alena,  Mgr. Reptová Eliška,   Bartošová Miroslava,  Ing. Ciranová Gabriela

 


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016