Obsah

Dokumenty mesta

Zásady

Etický kódex zamestnancov Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 488x

Zásady finančného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 252x

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stiahnuté: 368x

Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 340x

Zásady na prideľovanie bytov v nájomnom bytovom dome Stiahnuté: 487x

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 481x

VZN

Rok 2002-2006 - VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 487x

Rok 2002-2006 - VZN č. 11/2004 Nariadenie, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje fajčenie na VP Stiahnuté: 235x

Rok 2002-2006 - VZN č. 13/2004 o prevádzke a poskytovaní služieb na NKP Stiahnuté: 251x

Rok 2006 - VZN č. 3/2006 o podmienkach sociálnej ochrany detí Stiahnuté: 278x

Rok 2006 - VZN č. 4/2006 o mestskej polícii mesta Brezová pod Bradlom 25.06.2006 Stiahnuté: 323x

Rok 2007 - VZN č. 3/2007 o nakladaní s odpadmi na území katastra Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 348x

Rok 2009 - VZN č. 3 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Stiahnuté: 283x

Rok 2010 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie Stiahnuté: 222x

Rok 2010 - Dodatok č.1 k VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 225x

Rok 2010 - Príloha č.1 - výšky dotácie Stiahnuté: 194x

Rok 2010 - VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 256x

Rok 2010 - VZN č. 2 /2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení Stiahnuté: 212x

Rok 2010 - VZN č. 3/2010 o odľahčovacej službe Stiahnuté: 225x

Rok 2010 - VZN č. 6/2010 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Stiahnuté: 232x

Stránka