Obsah

Späť

Dokumenty na MsZ 28.9.2017

 

 

Podľa ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  zverejní obec na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva návrh nariadenia.  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Vyvesené: 13. 9. 2017

Dátum zvesenia: 29. 9. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť