Obsah

Späť

Info - sadzobník

S a d z o b n í k úhrad za sprístupňovanie informácií
 

Mesto Brezová pod Bradlom v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 až 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

s t a n o v u j e

výšku úhrad materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií v podmienkach Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom nasledovne:

1. obstaranie technického nosiča dát – 1 ks disketa, CD ….....…................ 0,99 € (30 Sk)

2. vyhotovenie kópií na papier: jednostranná kópia A4 …............................. 0,05 € (1,50 Sk)
obojstranná kópia A4 …............................... 0,10 € ( 3 Sk)
jednostranná kópia A3 …............................. 0,10 € ( 3 Sk)
obojstranná kópia A3 …............................... 0,20 € ( 6 Sk)

3. obálka - C6 …...........................................................................................  0,01 € ( 0,30 Sk)
- C5 …........................................................................................... 0,02 € ( 0,60 Sk)
- C4 …...........................................................................................  0,05 € ( 1,50 Sk)
- B4 …............................................................................................ 0,12 € ( 3,50 Sk)

4. informácia poskytnutá faxom …............................ podľa cenníka T-com a.s.

5. poštové poplatky …................................................ v súlade s cenníkom Slovenskej pošty

Úhrada nákladov sa určí ako súčet uvedených úhrad. Mestský úrad v Brezovej pod Bradlom odpustí náklady za sprostredkovanie informácie, ak nepresiahnu sumu 0,99 €(30 Sk).

Spôsob úhrady:
a) poštovou poukážkou na účet Mesta Brezová pod Bradlom – DEXIA banka, č.ú.: 4602539001/5600
b) v hotovosti do pokladne MsÚ v Brezovej pod Bradlom
c) bezhotovostným prevodom na účet Mesta Brezová pod Bradlom – DEXIA banka, č. ú.: 4602539001/5600

JUDr. Anna D a n k o v á
primátorka mesta
 

Sadzobník nadobúda účinnosť od 17. 09. 2008

Vyvesené: 17. 9. 2008

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Filip Lang

Späť