Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania

Vyvesené: 31. 7. 2017

Dátum zvesenia: 16. 8. 2017

Zodpovedá: Filip Lang

Späť