Obsah

Späť

Sadzobník správnych poplatkov

 

S a d z o b n í k s p r á v n y c h p o p l a t k o v

vyberaných za úkony a podania MsÚ v Brezovej pod Bradlom

a vydaný v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

 

 

Vyvesené: 1. 1. 2013

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Filip Lang

Späť