Obsah

Späť

Číslo rokovacie: PÚ SR-2017/7279-7/90268/GUL

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí správneho konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Pamiatkový úrad SR, podľa § 9 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov miestne príslušný právny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. d) a § 18 zákona č. 49/2002 Z. z. vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, oznamuje začatie správneho konania vo veci zmeny vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Pamätník Mohyla na Bradle, Štefánik, Milan Rastislav evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 2075/ 1. Správne konanie začína dňom dorušenia tohto oznámenia formou verejnej vyhlášky.

Pamiatkový úrad SR podľa § 21 ods. 1 až 2 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie dňa 30. novembra 2017 o 17,00 hodine vo veľkej zasadačke na 2. poschodí Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom a prizívna naň účastníkov konania, zástupcov obcí a dotknuté orgány štátnej správy.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Vyvesené: 23. 11. 2017

Dátum zvesenia: 9. 12. 2017

Zodpovedá: Gabriela Plačková

Späť