Obsah

Späť

Číslo rokovacie: M-BpB-247/2017

Výrub drevín rastúcich mimo lesa - oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vyvesené: 13. 7. 2017

Dátum zvesenia: 29. 7. 2017

Zodpovedá: Gabriela Plačková

Späť