Obsah

Späť

Výzva na predkladanie ponúk - Audiovizuálna technika

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Mesto Brezová pod Bradlom | Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom
 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA PODĽA § 113 AŽ 115 ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V PLATNOM ZNENÍ (ĎALEJ LEN „ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ“)
TOVARY – NIE BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU
„AUDIOVIZUÁLNA TECHNIKA“

Výzva na predkladanie ponúk - bližšie informácie:           tu ku stiahnutiu

 

 

 

Vyvesené: 8. 2. 2018

Dátum zvesenia: 22. 2. 2018

Zodpovedá: Gabriela Plačková

Späť