Obsah

Späť

Výzva na predkladanie ponúk - zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní

Mesto Brezová pod Bradlom ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na zmiešanú zákazku na ďalej špecifikované stavebné práce a tovary nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska, zabezpečovanú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Prílohy k výzve:

Priloha_c_1_Popis_projektovej_aktivity_s_popisom_cinnosti_RNDSaZK

Príloha_c_2_Podorys_prizemia_RNDSaZK

Priloha_c_3_Fotografie_sucasneho_stavu_miesta_realizacie_RNDSaZK

Priloha_c_4a_Vykaz_Vymer_Revitalizacia_NDS_Stavebne_prace

Priloha_c_4b_Vykaz_Vymer_Zariadenie_kuchynky_tovary

Priloha_c_5_Navrh_na_plnenie_kriterii_RNDSaZK

Priloha_c_6_Cestne_vyhlasenie_RNDSaZK

Priloha_c_7_Cestne_vyhlasenie_RNDSaZK

Priloha_c_8a_Zmluva_o_dielo_stavebne_prace_RNDSaZK

Priloha_c_8b_Kupna_zmluva_tovary_RNDSaZK

Priloha_c_9_Cestne_vyhlasenie_RNDSaZK

 

Vyvesené: 8. 2. 2018

Dátum zvesenia: 24. 2. 2018

Zodpovedá: Gabriela Plačková

Späť