Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky - Projektová dokumentácia pre Komunitné centrum v meste Brezová pod Bradlom

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov predmetu zákazky: Dodávka služieb, týkajúcich sa vypracovania jednostupňovej projektovej dokumentácie potrebnej pre účely získania stavebného povolenia a vyhovujúcej pre realizáciu stavby pre plánovaný projekt s názvom: „Komunitné centrum v meste Brezová pod Bradlom“.
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka služieb pre vypracovanie architektonického a stavebného návrhu, projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu a výkazu výmer v zmysle Stavebného zákona SR. Projekt "Komunitné centrum v meste Brezová pod Bradlom" bude realizovaný v rámci výzvy OPLZ -PO6- SC613-2017-2
vyhlásenej 26.05.2017 Sprostredkovateľským orgánom ( SO ) Ministerstvom vnútra SR pre časť operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 6 OP ĽZ.

VÝZVA

Vyvesené: 8. 8. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Gabriela Plačková

Späť