Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky - Projektové riadenie pre Komunitné centrum v meste Brezová pod Bradlom

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet zákazky: Dodávka externých služieb pre prípravu žiadosti o NFP
Opis predmetu zákazky: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Komunitné centrum v meste Brezová pod Bradlom“ v zmysle aktuálnej výzvy pre Operačný program Ľudské zdroje.

VÝZVA

Vyvesené: 9. 8. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Gabriela Plačková

Späť