Obsah

Späť

Životné prostredie - správne konanie Mestské lesy, s.r.o.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správnych konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konktrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, alebo e-mailom na adresu: denisa.zuscikova@brezova.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Mestské lesy, s.r.o., Cesta SNP 245/2, 906 13 Brezová pod Bradlom

Správne konanie začalo dňa 02.11.2017

Mesto Brezová pod Bradlom zverejňuje informáciu o začatí správneho konania dňa: 9. 11. 2017

Vyvesené: 9. 11. 2017

Dátum zvesenia: 16. 11. 2017

Zodpovedá: Gabriela Plačková

Späť