Obsah

Späť

Životné prostredie - správne konanie Milan Mikulka

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správnych konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, alebo e-mailom na adresu: denisa.zuscikova@brezova.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadateľ: Milan Mikulka, Odbojárov 309/4,  906 13 Brezová pod Bradlom

Správne konanie začalo dňa 19.04.2018

 

Vyvesené: 23. 4. 2018

Dátum zvesenia: 30. 5. 2018

Zodpovedá: Gabriela Plačková

Späť