Obsah

Mestský úrad  Brezová pod Bradlom

 

     Sídlo:         Nám.  gen. M. R. Štefánika 1              Kontakt:    Tel. č. :   034/ 694 22  11
                         906 13 Brezová pod Bradlom                                               034/ 624 21  51       
                                                                                                                              E-mail:  mesto@brezova.sk
                                                                                                                              Fax:        034/6942238
                                                                                                                              Web:      www.brezova.sk
 
urad

Kompetencie mestského úradu:

  • Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora.
  • Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Základné úlohy:

  • Zabezpečovanie písomnej agendy orgánov mestského zastupiteľstva a ich organizačno-technického zabezpečenia, je podateľňou a výpravňou písomností mesta.
  • Zabezpečovanie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie orgánov mesta, organizačno-technického zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta.
  • Vypracovávanie písomných vyhotovení všetkých rozhodnutí primátora v správnom konaní.
  • Pripravovanie návrhov nariadení a vykonávanie nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady a rozhodnutí primátora mesta.
  • Podieľanie sa na vypracovávaní koncepcie rozvoja mesta.
  • Zabezpečovanie ďalších úkonov k plneniu úloh samosprávy v zmysle ust § 4 ods.3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.