Obsah

Kancelária primátorky


1. Kancelária primátorky je výkonným útvarom primátorky, jej činnosť riadi primátorka.

2. Asistentka primátorky zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • vybavuje ucelenú odbornú agendu kancelárie primátorky, najmä:
 • písomnú agendu primátorky a prednostky MsÚ,
 • evidenciu a organizáciu pracovných rokovaní primátorky,
 • vyhotovuje čistopisy písomných materiálov pre primátorku,
 • zabezpečuje denný program primátorky,
 • zabezpečuje evidenciu písomností primátorky, ich archiváciu, skartáciu,
 • stará sa o materiálne zabezpečenie sekretariátu,
 • zodpovedá za organizáciu a prípravu všetkých porád primátorky a prednostky úradu,
 • vyhotovuje zápisy,
 • zodpovedá za sledovanie termínov plnenia úloh uložených primátorkou a prednostkou úradu a sumarizovanie týchto úloh,
 • predkladá primátorke došlú poštu a zabezpečuje operatívne úlohy vyplývajúce z jej spracovania,
 • vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • rozdeľuje a odosiela poštu, vedie registratúrny denník,
 • zodpovedá za vedenie centrálneho registra zmlúv,
 • zabezpečuje zverejňovanie zmlúv na internetovej stránke mesta, má na starosti telefónnu ústredňu,
 • zodpovedá za organizačno-technické a materiálne zabezpečenie prijatia oficiálnych návštev a partnerov mesta,
 • zabezpečuje nákupy v rámci rozpočtu reprezentačné,
 • spolupracuje s útvarmi MsÚ,
 • organizuje, koordinuje a zabezpečuje účasť mesta a jeho zástupcov na oslavách, pietnych, pamätných a športových podujatiach,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátorky a prednostky MsÚ.