Obsah

Povolenie na užívanie verejného priestranstva (letná terasa, stavba lešenia, uloženie materiálu a pod.)

 Opis:

K žiadosti je treba priložiť:

situáciu - výkres s vyznačením a okótovaním záberu verejného priestranstva

Tlačivo:

žiadosť o vydanie povolenia na osobité užívanie verejného priestranstva

Kontaktná osoba:

Lenka Horniačková, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy (stavebný úrad), II. poschodie Mestského úradu, Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, Brezová pod Bradlom, číslo dverí 13, telefónne číslo: 034/694 22 24, 0907 704 671