Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - studne pre potreby domácností

Povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - studne pre potreby domácností

Opis:

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Mesto Brezová pod Bradlom.

 Vybavuje:
Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy,  Mestský úrad Brezová pod Bradlom, Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom – II. Poschodie, dvere č. 14, Ing. Denisa Zuščíková, t.č.: 034/694 22 25, 0915 878 001, zuscikova@brezova.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania oznámenia

 Poplatok:

30 € pre fyzickú osobu

 Súvisiace právne predpisy:

    zákona č. 364/2004 vodný zákon

 Tlačivá:

- Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

Prílohy:          

=  2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)

=  kópia listu vlastníctva

=  situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

 - Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

Prílohy:          

=  2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu

=  projektová dokumentácia  (jednoduchý projekt studne)

=  situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

 - Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody podľa § 26 a § 21 vodného zákona

Prílohy:          

=   doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)

=   2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou

=   rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy

=   situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

=   ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej 

=   osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

=   doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti

=   doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni MsÚ (30 €, 50 €)

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Prílohy:          

=   fotokópia stavebného povolenia

=   zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní

=   doklad o uhradení správneho poplatku v pokladni MsÚ (20 €, 30 €).

 

Ako vybaviť

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:703
TÝŽDEŇ:703
CELKOM:2332512

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore