Obsah

Vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Opis:

Súhlas k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) sa vydáva k stavebnému konaniu.
Prevádzkovateľ MZZO je povinný písomne požiadať Mesto Brezová pod Bradlom o súhlas k stavbe (osadeniu) MZZO,  t.j. kotla, krbu pri vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, výrobnej hale, sklade a pod., s max. príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW.

Žiadosť na povolenie stavby MZZO sa podáva samostatne, nie ako súčasť žiadosti o stavebné povolenie, žiadosť sa odporúča podať súčasne ako žiadosť na stavebné povolenie.

Potrebné doklady:

   žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia

   projektová dokumentácia (časť vykurovanie a plynoinštalácia)

   kópia listu vlastníctva a kópia katastrálnej mapy

Vybavuje:
Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy,  Mestský úrad Brezová pod Bradlom, Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom – II. Poschodie, dvere č. 14, Ing. Denisa Zuščíková, t.č.: 034/694 22 25, 0915 878 001, zuscikova@brezova.sk


Doba vybavenia:
do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok:
bez poplatku


Súvisiace právne predpisy:

    Zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

   Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Tlačivá:

Žiadosť o vydanie súhlasu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia