Obsah

skúška


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Materiál na zasadnutie MsZ 28. 9. 2022 - Návrh VZN č. 4/2022 o udržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Brezová pod Bradlom 09.09.2022 29.09.2022
Materiál na zasadnutie MsZ 28. 9. 2022 - Zámer prevodov a prenájmov nehnuteľností 09.09.2022 29.09.2022
OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 30.06.2022
Dodatok č. 1. k VZN č. 4/2017 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom 30.06.2022
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavnej kontrolórky Mesta Brezová pod Bradlom na II. polrok 2022 30.06.2022
Návrh záverečný účet mesta na rok 2021 11.04.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – navrhovateľ: Technické služby mesta Brezová pod Bradlom. 04.03.2022
Zverejnenie ročného výkazu o komunálnom odpade z obce 23.02.2022
Zverejnenie úrovne vytriedenia v meste 16.02.2022
Výberové konanie na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu - konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. 15.02.2022
Výzva na predloženie ponuky "Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA" 14.02.2022
Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente 24.01.2022
ABSOL, s.r.o. - stavebné konanie 11.01.2022
Oznámenie výsledku vybavenia petície 22.12.2021
Zverejnenie výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov objektu „Infobod na Bradle“ 18.06.2021
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov objektu „Infobod na Bradle“ 27.05.2021
Informácia o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 26.02.2021
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 25.11.2020
Výzva na predloženie ponuky „CYKLISTICKÁ TRASA ŠPORTOVÁ UL. BREZOVÁ POD BRADLOM” 25.11.2020 08.12.2026
Aktuálne Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 30.09.2020
Verejná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 21.09.2020
Povinné zverejnenie - komunálny odpad 28.02.2020
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Predmet zákazky: „Výmena multifunkčného umelého trávnika“ 04.10.2019
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Predmet zákazky: „Nákup športovej výbavy“ 04.10.2019
Povinné zverejnenie - komunálny odpad 28.02.2019
Oznámenie o určení mesačnej odmeny zástupkyne primátora Mesta Brezová pod Bradlom 27.02.2019
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní na základe zámeru "NEFI - Zariadenie na zber železných a neželezných kovov". 12.09.2018 28.09.2018
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta (ZaD č.1 ÚPN-M) Brezová pod Bradlom 13.08.2018
Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Brezová pod Bradlom 25.07.2018
OZNÁMENIE O VYDANÍ ROZHODNUTIA - Zmena ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky Štefánikova mohyla 03.07.2018 19.07.2018
Úprava pozemkov 31.12.2009
Info - sadzobník 17.09.2008

Mestské zastupiteľstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie MsZ 28. septembra 2022 22.09.2022 29.09.2022
Materiály na zasadnutie MsZ Brezová pod Bradlom 27. 4. 2022 11.04.2022
Všeobecne záväzné nariadenia a dodatky k všeobecne záväzným nariadeniam schválené na zasadnutí MsZ v Brezovej pod Bradlom 23. 2. 2022 25.02.2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezová pod Bradlom č. 1 /2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 09.10.2020
Návrh - VZN č. /2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 04.09.2020
Materiál na zasadnutie MsZ 21.09.2020. ZÁMER prevodov a prenájmov nehnuteľností 04.09.2020
Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2012 05.08.2020
Schválený záverečný účet mesta za rok 2019 01.07.2020
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Brezová pod Bradlom č. 1/ 2011, ktorým sa schvaľuje Štatút Nocľahárne 05.12.2019
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Brezová pod Bradlom na I. polrok 2020 05.12.2019
TERMÍNY zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom na kalendárny I. polrok 2020 05.12.2019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 05.12.2019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2019 O MIESTNEJ DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ 05.12.2019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 /2019 o zabezpečení stravovania dôchodcov 05.12.2019
Príloha 1 k VZN č. 3/2019 o zabezpečení stravovania dôchodcov 05.12.2019
Schválený rozpočet mesta Brezová pod Bradlom na rok 2020 - 2022 05.12.2019

Životné prostredie - správne konanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí správneho konania - Dagmar Boháčová 11.11.2019 18.11.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - Základná škola, Dolné lúky 357, 90613 Brezová pod Bradlom 11.11.2019 18.11.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - Tibor Ďungel 11.11.2019 18.11.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - Vilma Poláková 11.11.2019 18.11.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - Monika Ingrová 03.07.2019 11.07.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - Anna Kasayová 03.07.2019 11.07.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - Štefan Kováčiný 03.07.2019 11.07.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - Roman Škerko 03.07.2019 11.07.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - Technické služby mesta Brezová pod Bradlom 11.03.2019 18.03.2019
Oznámenie o začatí správneho konania Dušan Adámek 28.02.2019 07.03.2019
Oznámenie o začatí správneho konania Mgr. Anna Slobodová 28.02.2019 07.03.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - Emília Mikúšková 28.02.2019 07.03.2019
Oznámenie o začatí správneho konania - Ján Kliment 28.02.2019 07.03.2019
Oznámenie o začatí správneho konania -Ľudmila Šestáková 13.12.2018 20.12.2018
Oznámenie o začatí správneho konania - Dušan Pavlík 30.11.2018 07.12.2018
Životné prostredie - správne konanie Jaroslav Ciran 07.11.2018 14.11.2018
Životné prostredie - správne konanie Jaroslava Babiarová 29.10.2018 06.11.2018
Životné prostredie - správne konanie Igor Novák 10.10.2018 17.10.2018
Životné prostredie - správne konanie Dagmar Kovárová 08.10.2018 12.10.2018
Životné prostredie - správne konanie Ján Bachár 26.09.2018 03.10.2018
Životné prostredie - správne konanie Daniel Dekánek 25.09.2018 02.10.2018
Životné prostredie - správne konanie Ján Kliment 20.09.2018 26.09.2018
Životné prostredie - správne konanie Katarína Chvaštúlová 20.09.2018 26.09.2018
Správne konanie - Vaváková 21.08.2018 28.08.2018
Životné prostredie - správne konanie Oľga Sadáková 02.08.2018 09.08.2018
Životné prostredie - správne konanie Lujza Komadová 17.07.2018 24.08.2018
Životné prostredie - správne konanie Ľubomír Minarech 01.06.2018 07.06.2018
Životné prostredie - správne konanie Milan Mikulka 23.04.2018 30.05.2018
Životné prostredie - správne konanie Ján Bachár 05.02.2018 12.02.2018
Životné prostredie - správne konanie Milan Gabriel 23.01.2018 30.01.2018
Životné prostredie - správne konanie Jaroslav Boor 18.12.2017 22.12.2017

Rozpočet

Ekonomicky oprávnené náklady

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezová pod Bradlom 2018-2023