Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania, žiadateľ: Miroslav Libiak, Myjavská 543/35, 906 13 Brezová pod Bradlom

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správnych konaní, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Brezová pod Bradlom, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, alebo e-mailom na adresu: denisa.zuscikova@brezova.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadateľ: Miroslav Libiak, Myjavská 543/35, 906 13 Brezová pod Bradlom

Správne konanie začalo dňa 01. 08. 2022

Žiadosť o výrub na parcele registra C-KN č. 1414/2, v k.ú. Brezová pod Bradlom (Bukovská cesta)

 

Mesto Brezová pod Bradlom zverejňuje informáciu o začatí správneho konania dňa: 16. 09. 2022.

Vyvesené: 16. 9. 2022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022

Zodpovedá: Správca webu 1

Späť