Obsah

Späť

Zverejnenie úrovne vytriedenia v meste

Mesto Brezová pod Bradlom v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 a o sadzbe za poplatku za uloženie odpadu na skládku:

1. Miera úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok (2021) vypočítaná podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2 k zákonu 329/2018 Z. z. predstavuje 33,52 %.

2. Mesto Brezová pod Bradlom sa s uvedenou úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu v zmysle tabuľky č. 1 Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov zaraďuje pod položku č. 4 so sadzbou 22,- Eur/t pre rok 2022.

Vyvesené: 16. 2. 2022

Zodpovedá: Správca webu 1

Späť