Obsah

Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Stavebný úrad:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

Prehlásenie stavebného dozoru pre odstránenie stavby

Prehlásenie stavebného dozoru pre uskutočnenie jednoduchej stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie zmien dokončenej stavby

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o stavebné povolenie stavby pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby

Potvrdenie pasportu stavby (38.07 kB)

Životné prostredie:

Oznamenie_o_vyrube_drevin_pri_bezprostrednom_ohrozeni

Oznamenie_o_vyrube_pri_obnove_produkcnych_drevin

Oznámenie údajov potrebných pre určenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie osvedčenia na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti - ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

Súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadost_o_vydanie_suhlasu_s_uvedenim_maleho_zdroja_znecistovania_ovzdusia_do_prevadzky

Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia

Žiadosť o vyjadrenie k studni

Žiadosť o vyjadrenie k žumpe

Žiadosť o výrub

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby a odber podzemných vôd

Doprava, drobné stavby:

Oznámenie o odstránení poruchy na IS

Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva

Ziadost o pridelenie parkovacieho miesta

Žiadost o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Žiadost o rozkopavku miestnej komunikácie

Žiadost o zrusenie parkovacieho miesta

Čestné vyhlásenie pri drobných stavbách

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Žiadost o pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o zápis stavby do r. 1976

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o nájom

Žiadosť o predaj nehnuteľnosti