Obsah

Aktuálne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19

Typ: ostatné
Aktuálne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 1Vláda SR pred vianočnými sviatkami sprísnila protiepidemické opatrenia. Od soboty 19. decembra do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5.00 h bude platiť zákaz vychádzania. Pre okres Myjava budú platiť ešte prísnejšie opatrenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne v dôsledku nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v Trenčianskom kraji vydal vyhlášku platnú aj pre okres Myjava s účinnosťou od 19. decembra 2020, ktorou

1. sa zakazuje:

 • všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania,
 • predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu, vrátane ich predaja na odber so sebou,
 • organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
 • realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
 • výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí;


2. zákaz sa nevzťahuje na:

 • športové podujatia registrovaných klubov podľa vyhlášky ÚVZ SR,
 • outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb,
 • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky,
 • pohrebný obrad a bohoslužby vykonávané za účelom online vysielania,
 • rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

Úplné znenie vyhlášky nájdete v priloženom súbore alebo vo Vestníku vlády SR.

 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 804 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020.

Vláda

A. schvaľuje

 • návrh na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020;

B. obmedzuje

 • podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 29. decembra 2020, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
  • cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť,
  • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
  • cestu za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cestu za účelom kúpy rýb v exteriéri a cestu späť,
  • cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (eshop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
  • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
  • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
  • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
  • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
  • cestu osoby so psom alebo mačkou a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
  • cestu za účelom návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa tohto uznesenia nebola vykonaná cesta do inej domácnosti a cestu späť,
  • cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
  • cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone a cestu späť,
  • pobyt v prírode, vrátane individuálneho športu v prírode a cestu späť,
  • cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
  • cestu za účelom rekreácie členmi domácnosti do nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo do jej časti, kde sa budú zdržiavať len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 11.,
  • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 24 hodín, a to na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb alebo zo zariadenia sociálnych služieb,
  • cestu dieťaťa, rodiča dieťaťa, rodinného príslušníka alebo inej blízkej osoby dieťaťa, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody do centra pre deti a rodiny/z centra pre deti a rodiny, ak je dôvodom tejto cesty stretnutie s dieťaťom, pobyt dieťaťa u rodiča dieťaťa, príbuzného dieťaťa alebo inej blízkej osoby alebo odborná pomoc,
  • cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov;

C. ukladá

predsedovi vlády

 • zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bezodkladne

ministerke kultúry

 •  zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR bezodkladne

členom vlády

 • prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať obmedzenia podľa tohto uznesenia v čo najkratšom čase priebežne

D. berie na vedomie

 • rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11. decembra 2020, ktorým rozhodol, že:
  • vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021,
  • v materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možnostía podmienok;

E. odporúča

 • hlavnému hygienikovi SR
  • prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania, všetkým osobám na území Slovenskej republiky
  • prežiť vianočné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny,
  • pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavať izoláciu aspoň 7 dní, alebo pred stretnutím s blízkymi príbuznými sa podrobiť testu na ochorenie COVID19,
  • uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet),
  • umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,
  • vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri od prijatia tohto uznesenia až do podstatného zlepšenia epidemiologickej situácie.

 


Vytvorené: 19. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 12. 2020 10:51
Autor: Správca webu 3