Obsah

Brezová pod Bradlom opäť súčasťou celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2022

Typ: ostatné
fotoZapojme sa a pomôžme zabojovať o jeden z 3 unikátnych cyklostojanov pre 8 bicyklov od Nadácie SLSP. Tie netradičným spôsobom ľuďom pripomenú, koľko verejného priestoru dokáže zabrať auto a koľko bicykle. Každá samospráva, v ktorej sa zaregistruje aspoň 100 súťažiacich, je v žrebovaní.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo 9. ročník kampane Do práce na bicykli, ktorý opäť posadí na bicykle tisíce obyvateľov Slovenska. Brezovania, zapojme sa a spoločne sa staňme jej súčasťou.

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby použili na dochádzanie do práce bicykel, motivovať zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Pravidlá súťaže

1. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2022 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

2. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2022 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.6.2022, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

3. Do súťaže sa môžu prihlásiť tímy iba v tých mestách, ktorých samosprávy sú oficiálne zaregistrované do súťaže podľa Čl. 4, bodu č. 1.

4. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.

5. Do súťaže sa môžu zapojiť tí jednotlivci, ktorých miesto výkonu práce je v oficiálne registrovanej samospráve, alebo majú v oficiálne registrovanej samospráve trvalé alebo prechodné bydlisko.

6. Jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4 členov. Študenti uvádzajú IČO školy.

7. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel. Všetky tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, sa nebudú môcť zaradiť do zlosovania o ceny.

8. Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo.

9. Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 30. júna 2022.

Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:

bydlisko – zamestnanie: cesta z miesta bydliska do zamestnania

zamestnanie – bydlisko: cesta zo zamestnania do miesta bydliska

Po zvolení si smeru jazdy si súťažiaci následne zvolí spôsob prepravy vo vybranom smere: Bicykel, Pešo, MHD alebo Auto.

10. Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci išiel do práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2 súťažné jazdy.

11. Do súťaže sa môžu zapojiť aj súťažiaci pracujúci z domu, na tzv. home office. Títo súťažiaci si vytvoria a ako jazdy budú zapisovať ich „obvyklé“ cesty do práce, ktoré by absolvovali v prípade, že by pracovali na svojom bežnom pracovisku. Súťažiaci môžu odjazdiť aj inú trasu, nielen do práce a naspäť. V tom prípade si absolvovanú jazdu zaevidujú len v dĺžke, ktorá nepresiahne „obvyklú“ cestu do práce.

12. Vozokilometre v rámci pracovného času – t.j. „pracovné pochôdzky“ sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom čase zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne zvýhodnené zamestnania ako napríklad poštár).

13. Jednotlivci si môžu zapisovať evidenciu najazdených kilometrov a počtu jázd za seba s možnosťami uvedenými v bode 9, pričom za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu.

14. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 6 dní. Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne uviesť prejdené kilometre ani počet jázd.

15. V rámci tzv. Bonusovej kategórie sa v súťaži bude posudzovať to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce konkrétneho jednotlivca boli uskutočnené na bicykli, alebo súťažiaci najazdil počas súťaže minimálne 500 kilometrov na bicykli.

16. Organizátori/lokálni koordinátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku s cieľom overenia jeho skutočnej existencie.

17. Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Realizácia a termíny súťaže

1. Termín začatia súťaže je 1. jún 2022.

2. Súťažiace mesto:

Štatutárny zástupca samosprávy - Jaroslav Ciran

Miestny koordinátor súťaže, ktorý bude dohliadať na priebeh registrácie tímov na lokálnej úrovni a na celkový priebeh súťaže - Gabriela Plačková, 0911 549 205

3. Súťažiaci tím:

V termíne najneskôr do 7.6.2022 sa zaregistruje na prihlasovacom online formulári uverejnenom na príslušnej webovej stránke súťaže s uvedením požadovaných povinných údajov (názov tímu, názov spoločnosti a IČO, mená jednotlivých súťažiacich, e-mailové adresy a ďalšie kontaktné údaje)

4. Termín uzávierky súťaže je 30.6.2022.

5. Štatút súťaže je zverejnený na webovom sídle www.mindop.sk (v záložke Doprava – Cyklistická doprava a cykloturistika), ako aj na webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu.

6. Po vyhodnotení súťaže v jednotlivých mestách zorganizuje vyhlasovateľ súťaže aj slávnostné vyhodnotenie na celonárodnej úrovni. Termín a miesto konania slávnostného vyhodnotenia bude uverejnený na webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu, ako aj na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR (www.mindop.sk). Mestá, ktoré sa zapoja do súťaže, zverejnia túto informáciu aj na svojich webových stránkach.

Súťažné kategórie

1. Vyhodnocovať sa budú štyri súťažné kategórie na národnej úrovni:

a) Víťazná spoločnosť + nasledujúce 2 v poradí (3 spoločnosti), s najlepším celkovým priemerom umiestnení v týchto piatich ukazovateľoch:
1. Celkový počet súťažiacich za spoločnosť
2. Počet súťažiacich s odjazdeným aspoň 1 kilometrom na bicykli
3. Počet súťažiacich s aspoň 1 kilogramom ušetreného CO2.
4. Celkový počet odjazdených kilometrov na bicykli
5. Celkový počet jázd na bicykli

b) Víťazná samospráva + nasledujúce 2 v poradí (3 samosprávy) s najlepším celkovým priemerom umiestnení v týchto štyroch ukazovateľoch:
1. Celkový počet súťažiacich za samosprávu
2. Počet súťažiacich – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy
3. Počet najazdených kilometrov na bicykli – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy
4. Počet jázd na bicykli – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy

c) Víťazný vyšší územný celok + nasledujúce 2 v poradí (3 vyššie územné celky) s najlepším celkovým priemerom umiestnení v týchto štyroch ukazovateľoch:
1. Celkový počet súťažiacich za VÚC
2. Počet súťažiacich – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej VÚC
3. Počet súťažiacich s aspoň 1 kilogramom ušetreného CO2 za VÚC
4. Počet jázd na bicykli – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej VÚC

c) štvrtou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej budú vyžrebovaní a ocenení tí súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 kilometrov na bicykli. Počet takto vyžrebovaných súťažiacich bude totožný s počtom cien, ktoré partneri kampane poskytli do súťaže určenej pre cyklistov a nad rámec ocenení v prvých dvoch súťažných kategóriách. Zároveň budú vyžrebovaní a ocenení 3 súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 svojich ciest do práce a z práce prostredníctvom verejnej dopravy, a 3 súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 svojich ciest do práce a z práce prostredníctvom pešej chôdze.

2. Vyhodnocovať sa budú tri kategórie na lokálnej úrovni:

a) v prvej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli od 1. do 30. júna 2022. Bude vybratý najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdili v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce,

b) v druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 30. júna 2022. Bude vybratý najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdili najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce,

c) treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej budú vyžrebovaní a ocenení tí súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 kilometrov na bicykli. Počet takto vyžrebovaných súťažiacich bude totožný s počtom cien, ktoré partneri kampane poskytli do súťaže na lokálnej úrovni nad rámec ocenení v prvých dvoch súťažných kategóriách.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O SÚŤAŽI DO PRÁCE NA BICYKLI

foto

 

 


Vytvorené: 11. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 30. 6. 2022 07:26
Autor: Správca webu 2