Obsah

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ 5.12.2018

Typ: ostatné
Primátorka mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom 5. decembra 2018 (streda) o 15. 00 hod. v obradnej sieni MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

P r o g r a m:

Slávnostná časť

  1. Slávnostné otvorenie, hymna SR
  2. Správa predsedníčky mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta 2018
  3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
  4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
  5. Príhovor primátora mesta

Pracovná časť - veľká zasadačka MsÚ

    6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

    7. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

    8. Oboznámenie o poverení poslanca na výkon funkcie zástupcu primátora mesta

    9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva

   10. Zriadenie komisií, voľba predsedov komisií

   11. Poverenie sobášiacich pre volebné obdobie 2018 – 2022

   12. Určenie platu primátora mesta

   13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

    14. Rôzne

    15. Záver

 

                                                       Mgr. Eva U š i a k o v á,  primátorka mesta


Vytvorené: 28. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2018 13:34
Autor: Terka Malková