Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ 4. 12. 2019

Typ: ostatné
erb mestaPrimátor mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 4. decembra 2019 (streda) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Program:

 1. Otvorenie, schválenie rokovacieho programu
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a námety obyvateľov
 4. Správa o plnení uznesení MsZ 
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
 6. Prevody  nehnuteľností
 7. Návrh plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2020
 8. Plnenie rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom k 30.09.2019
 9. V. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019  rozhodnutím primátora
 10. VI. zmena rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019
 11. Schválenie výšky nájmu spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. so sídlom Cesta SNP 245/2, Brezová pod Bradlom na rok 2020
 12. Návrh VZN o komunálnom odpade
 13. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti
 14. Návrh VZN o zabezpečení stravovania dôchodcov
 15. Návrh Dodatku č.1 k štatútu nocľahárne
 16. Návrh rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2020
 17. Projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Brezová pod Bradlom“
 18. Termíny zasadnutí MsZ na I. polrok 2020
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver
   

                                                                                  Mgr. Jaroslav Ciran, v.r.

                                                                                                  primátor mesta

Pozvánka tu: Pozvánka_MsZ_04_12_2019

Materiály na rokovanie MsZ k stiahnutiu tu: materiály MsZ 4_12_2019


Prílohy

Vytvorené: 29. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2019 16:19
Autor: Správca webu 1