Obsah

Priamy prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom

Typ: ostatné
Priamy prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom 4Mesto Brezová pod Bradlom, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom poskytne do priameho prenájmu nebytové priestory v Zdravotnom stredisku, Budovateľská 702, Brezová pod Bradlom, prízemie.

1) Celková výmera priestorov:
- prenajímaná plocha nebytového priestoru predstavuje spolu 99,76 m², z toho priestory ambulancie 33,6 m², čakáreň 21 m², ostatné priestory 45,16 m².

2) Účel využitia priestorov:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast.

3) Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov (určená v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom):
- priestory určené na posktovanie zdravotnej starostlivosti: zaradenie v súlade s čl. 7 ods. 7 písm. c) nájomné vo výške minimálne 1 €/m²/rok.

4) Predpokladaná doba prenájmu:
- doba neurčitá.

5) Ostatné podmienky:
- v cene prenájmu nie sú zahrnuté platby za služby a ďaľšie činnosti súvisiace so správcovstvom
objektu.

6) Podmienky predloženia cenovej ponuky:
- cenovú ponuku môžu predložiť fyzické aj právnické osoby, ktoré majú v zmysle zákona oprávnenie
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- cenová ponuka musí obsahovať cenu ako nájomné za prenájom priestorov, ktorá musí byť
vyjadrená ako finančná čiastka na 1m²/rok, v eurách a nesmie byť nižšia ako minimálna cena uvedená v bode 3) tohto oznámenia,
- účel využitia nesmie byť v rozpore s bodom 2) tohto oznámenia,
vyhodnotenie cenových ponúk bude prebiehať v deň lehoty na doručenie cenových ponúk podľa
nasledovných kritérií:
a) počet ordinačných dní počas pracovného týždňa
b) výška ponúknutej ceny pre požadovaný účel využitia,
- cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s obchodným menom a adresou
predkladateľa cenovej ponuky s označením "Neotvárať- prenájom priestorov v Zdravotnom
stredisku Brezová pod Bradlom"

- pre uchádzača, ktorý predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku, bude predložený návrh na schválenie
prenájmu, v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,
- cenová ponuka, ktorá nebude spĺňať podmienky určené touto informáciou bude vyradená z
hodnotenia,
- správca objektu si vyhradzuje právo zrušenia priameho prenájmu v prípade, ak sa vyskytnú
okolnosti, pre ktoré nebude možné nebytové priestory prenajať.

7) Lehota na doručenie cenový ponúk:
- 28.02.2020 do 09,00 hod.
Telefón: E-mail: Internet: IČO:
034/6942224 mesto@brezova.sk www.brezova.sk 00309443

8) Adresa na doručovanie cenových ponúk:
- Mesto Brezová pod Bradlom, Námestie gen. M.R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom
Informácie: Lenka Horniačková, 034/694 22 24, lenka.horniackova@brezova.sk

Priamy prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom 2Priamy prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom 3

 

Priamy prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku


Príloha

Vytvorené: 3. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2020 12:22
Autor: Správca webu 3