Obsah

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve

Typ: ostatné
Na jar je spaľovanie vyhľadávaním spôsobom, ako sa zbaviť nahromadeného záhradného odpadu pred novou sezónou. Tento spôsob škodí nielen okolitému životnému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje aj zdravie ľudí a neraz sa končí i zásahom hasičov.

Splodiny horenia vznikajúce pri spaľovaní obsahujú, pre človeka, ale i pre zvieratá, nebezpečné látky i s rakovinotvornými účinkami. Spaľovanie nepoškoduje len zdravie, ale aj prírodu. Dochádza  totiž k neefektívnemu zbavovaniu sa využiteľného ekologického hnojiva.

Zákon o požiarnej ochrane (zák. 314/2001 Z. z.) rozlišuje spaľovanie horľavých látok a vypaľovanie porastov. Hoci sa môže zdať, že ide o to isté, nie je to pravda. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov. Neprospieva ekosystému, poškodzuje štruktúru povrchovej vrstvy pôdy a tým zvyšuje eróziu zeme a jej rýchlejšie vysychanie. Zároveň napomáha rýchlejšiemu rozširovaniu odolnejších agresívnejších druhov rastlín. Vypaľovanie ohrozuje a likviduje drobné živočíchy a negatívne ovplyvňuje potravu pre väčšie zvieratá.

Podľa zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov je vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov jednoznačne zakázané. Za porušenie tohto zákazu môže Hasičský a záchranný zbor  uložiť fyzickej osobe pokarhanie alebo pokutu do 331 €.

Spaľovaním sa rozumie zapálenie pohrabanej trávy, konárov a pod. na hromade a za splnených opatrení podľa zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov.

Podmienky pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba:
- sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
- ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
- zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodných spojovacích prostriedkov na privolanie hasičskej jednotky,
- vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
- po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

Hoci zákon ani vyhláška nevyžaduje ohlasovaciu povinnosť, odporúčame každé spaľovanie ohlásiť na tiesňové telefóne číslo hasičov 150. Môžete sa tak vyhnúť zbytočnému výjazdu hasičskej jednotky, ktorý pri neohlásenom spaľovaní môže nastať.

Pri spaľovaní je treba dbať na opatrnosť a zabrániť prípadnému rozšíreniu požiaru. V prípade, ak sa tak stane, je nutné vzniknutý požiar ohlásiť na telefónne číslo:

0905 382 772      Dobrovoľný hasičský zbor Brezová pod Bradlom,
150                        tiesňovú linku hasičov,
112                        tiesňová linka.

 

Viac o spaľovaní sa môžete dozvedieť na http://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/malatinec/informacie/Spalovanie.pdf

Súvisiace zákony a vyhlášky ohľadne spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve nájdete:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/314/20180901#paragraf-14

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/314/20180901#predpis.cast-osma.skupinaParagrafov-priestupky

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/121/20150901#predpis.oddiel-druhy

 

Mgr. Pavol Michalička
technik požiarnej ochrany


Vytvorené: 29. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2019 10:46
Autor: Matúš Valihora