Obsah

Vyjadrenie mesta Brezová pod Bradlom k výrubu drevín v Husovom parku

Typ: ostatné
Vyjadrenie mesta Brezová pod Bradlom k výrubu drevín v Husovom parku

Mestu Brezová pod Bradlom bola doručená dňa 19.04.2018 písomná žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín - smrekov umiestnených v Husovom parku. Ako dôvod žiadosti uviedli, že majitelia rodinných domov v bezprostrednej blízkosti stromov majú veľkú obavu o svoj majetok, keďže pri silnom veternom počasí sa stromy veľmi ohýbajú a je hrozba vyvrátenia drevín s následným poškodením rodinných domov.  Pred podaním písomnej žiadosti obyvatelia Ul. Odbojárov sa boli niekoľkokrát dožadovať na mesto, aby sa tieto smreky vyrúbali, z dôvodu obavy o ich majetok. Mesto Brezová pod Bradlom zvolalo ústne pojednávanie na deň 10.05.2018, na ktorom preskúmal podanú žiadosť, posúdil ju z hľadísk ekologických, estetických funkcií a vplyvov na zdravie človeka. Následne mesto vydalo podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rozhodnutie zn. M-BpB 272/2018/1235/R-Bre zo dňa 17.05.2018 na výrub predmetných drevín. Dreviny sa nachádzali na pozemku mesta, boli vysadené v bezprostrednej blízkosti rodinných domov, miestnej komunikácie a štátnej cesty, v blízkosti elektrického vedenia. Ich korene taktiež poškodzovali oporný múr. Pri silných veterných búrkach sa dreviny pri ich vysokom vzraste nakláňali, vetvy sa nakláňali a lámali sa. Preto z dôvodu bezpečnosti mesto vydalo rozhodnutie na výrub drevín. Mesto následne zadá oprávnenej osobe vypracovať návrh na výsadbu nových mladých drevín, ktoré bude vhodné vysadiť do parku, aby aj v budúcnosti svojím umiestnením a vzrastom neohrozovali zdravie a majetok ľudí.

                                                                                                               Mesto Brezová pod Bradlom
 


Vytvorené: 23. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 11. 2018 13:07
Autor: Gabriela Plačková