Obsah

Výpožička priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom

Typ: ostatné
Priamy prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom 4Mesto Brezová pod Bradlom, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom poskytne do výpožičky nebytové priestory v Zdravotnom stredisku, Budovateľská ul. č. 702, 906 13 Brezová pod Bradlom, prízemie.

1) Celková výmera priestorov:
- prenajímaná plocha nebytového priestoru predstavuje spolu 99,76 m², z toho priestory ambulancie 33,6 m², čakáreň 21 m², ostatné priestory 45,16 m².

2) Účel využitia priestorov:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast.

3) Cena za výpožičku nebytových priestorov

- cena za energie na základe skutočnej spotreby.

4) Predpokladaná doba prenájmu:
- doba neurčitá.

5) Ostatné podmienky:
- v cene výpožičky nie sú zahrnuté platby za služby a ďaľšie činnosti súvisiace so správcovstvom
objektu.

6) Podmienky predloženia ponuky:

- ponuku môžu predložiť fyzické aj právnické osoby, ktoré majú v zmysle zákona oprávnenie
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

- účel využitia nesmie byť v rozpore s bodom 2) tohto oznámenia,

- vyhodnotenie ponúk bude prebiehať v deň lehoty na doručenie ponúk podľa nasledovných kritérií: a) počet ordinačných dní počas pracovného týždňa, b) termín možného nástupu, c) dĺžka odbornej praxe

- ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s obchodným menom a adresou predkladateľa ponuky s označením "Neotvárať- výpožička priestorov v Zdravotnom stredisku Brezová pod Bradlom"

- pre uchádzača, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku, bude predložený návrh na schválenie výpožičky, v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,

- ponuka, ktorá nebude spĺňať podmienky určené touto informáciou bude vyradená z hodnotenia,

- vlastník a správca objektu si vyhradzuje právo zrušenia výpožičky v prípade, ak sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré nebude možné nebytové priestory vypožičať.

7) Lehota na doručenie ponúk:
- 30.04.2020 do 12,00 hod.
 

8) Adresa na doručovanie ponúk:
- Mesto Brezová pod Bradlom, Námestie gen. M.R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom
Informácie: Lenka Horniačková, 034/694 22 24, lenka.horniackova@brezova.sk

Výpožička priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom 2

Výpožička priestorov v Zdravotnom stredisku v Brezovej pod Bradlom 3

PRIAMY PRENÁJOM PRIESTOROV V ZDRAVOTNOM STREDISKU

 


Prílohy

Vytvorené: 3. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2020 17:08
Autor: Správca webu 3