Obsah

Výsledky rozboru vody zo studní

Typ: ostatné
OznamMesto Brezová pod Bradlom pri príležitosti Svetového dňa vody poskytlo obyvateľom mesta možnosť priniesť vzorku vody zo studne. Mesto zabezpečilo jej rozbor na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne.

Mesto Brezová pod Bradlom už tradične poskytuje obyvateľom mesta možnosť priniesť vzorku vody zo studne na Mestský úrad, odkiaľ ju poverení zamestnanci prepravia na rozbor na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RUVZ“). Táto akcia sa usporadúva pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý je 22. marca. Možnosť laboratórne vyšetriť prinesené vzorky vody z individuálnych zdrojov pitnej vody (zo studní) využilo tento rok 70 obyvateľov nášho mesta. Vyšetrenie vody meralo prítomnosť dusičnanov a dusitanov za splnenia nasledovných podmienok:

- vzorka vody musí byť odobratá do čistej maximálne 0,5l umelohmotnej (PET) fľaše od neochutenej minerálnej (stolovej) vody (t.j. fľaša po priamej konzumácií minerálnej vody, ktorá nebola ďalej použitá na žiadny iný účel, ani v nej nebolo nič skladované a nebola už čistená, vyplachovaná),

- v opačnom prípade by mohli byť výsledky skreslené,

- pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné odpustiť vodu, aby sa odčerpala stojatá voda a následne je potrebné dostatočne prepláchnuť fľašu odoberanou vodou.

Limitnú hodnotu dusičnanov a dusitanov stanovuje nariadenie vlády SR č. 247/2017 Z.z. Pre dusičnany je táto hodnota do 50 mg/l, pre dojčatá 10 mg/l a pre dusitany je limitná hodnota 0,5 mg/l.

V tomto roku RUVZ zmenil metódu vyšetrenia vody a výsledok určí či je voda vyhovujúca alebo nevyhovujúca na zisťované dusičnany a dusitany vo vzorke, teda rozbor neurčí presnú hodnotu zisťovaných látok. Výsledky rozboru vody „mestských“ studní sú vyobrazené v nasledujúcej tabuľke:

 

Lokalita

VÝSLEDOK

Dusičnany

Dusitany

Družstevná ul. – Zadná dolina

Vyhovuje

Vyhovuje

Matejková – prameň pri toteme

Vyhovuje

Vyhovuje

Baranecká ul. – Pod skalou

Vyhovuje

Vyhovuje

V Járku – prameň pri ZO

Vyhovuje

Vyhovuje

U Minárčiných – za potokom

Vyhovuje

Vyhovuje

Z výsledkov rozboru vyplýva, že voda spĺňa horné limitné hodnoty dusičnanov a dusitanov. Vyhovujúci výsledok však nezaručuje, že voda je pitná. Pri úplnom rozbore kvality pitnej vody sa analýzou zisťuje 83 ukazateľov kvality pitnej vody, ktorými sú fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické a rádiologické vlastnosti vody (napr. escherchia coli, koliformné baktérie, mikroorganizmy a  živé organizmy, fekálne streptokoky, amónne ióny, dusičnany, dusitany, chemická spotreba kyslíka manganistanom, farba, chuť, pach a  pod.). Cena minimálneho rozboru vody (23 ukazovateľov kvality) je na RUVZ v Trenčíne 105 € a cena rozboru na zistenie znečistenia vody v studni (7 ukazovateľov kvality) je 35 €. Bližšie informácie k možnosti odberu, analýzy a vystavenia protokolu o  skúškach pitnej vody nájdete na  www.ruvztn.sk (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Trenčíne, Nemocničná 4, 911  01 Trenčín, tel.: 032/6509511, e-mail: tn.ruvz@uvzsr.sk).

Občania, ktorý si rozbor vody nechali spraviť, sa môžu prísť informovať o výsledkoch na útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností buď osobne alebo telefonicky na číslach: 0907 704 671, 034/694 22 24.

Ing. Jaroslava Stupavská

 

 

 


Vytvorené: 20. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 3. 2019 13:30
Autor: Gabriela Plačková