Obsah

Demografia obyvateľov mesta k 31. 12. 2014

Počet obyvateľov 5117
ženy 2625
muži 2492
Počet narodených detí   37
dievčatá   22
chlapci   15
Počet prisťahovaných  67
ženy   29
muži   38
Počet odsťahovaných  98
ženy   52
muži   46
Počet zomretých   48
ženy   20
muži   28
Priemerný vek zomretých 70 r.
ženy 77 r.
muži 62 r.
Počet sobášov  19
z toho občianskych 12
Počet občianskych pohrebov   12
Uvítanie detí na MsÚ

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najstarší občania:

František Valentovič 97 r.
Anna Reptová 93 r.
Katarína Kovačechová 92 r.
Anna Marková 92r.
Božena Valehrachová 92 r.