Obsah

Horný kostel

Horný kostel

Na Bradlianskej ulici sa nachádza rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, podľa svojej polohy volaný aj horný kostel. Existencia kostola v Brezovej je doložená v Abrahamidesovom vizitačnom protokole z roku 1612. Podľa cirkevného historika L. Paulinyho bol kostol „...pôvodne drevený...". „Pozdejšie, možno že roku 1590, bol vymurovaný, pevným múrom ohradený...". V podveží na vstupe do lode kostola sa zachoval letopočet 1650. Či tento letopočet datuje prestavbu, prípadne rozšírenie staršieho kostola alebo stavbu nového kostola namiesto staršieho, nevedno. Bližšie poznatky by mohol priniesť podrobný výskum kostola doporučený pamiatkarmi. V 50-tych rokoch 17. storočia bol tento pôvodne evanjelický kostol v rámci rekatolizácie odobraný a daný do rúk rímskokatolíckej cirkvi. V nasledujúcich rokoch kostol striedavo držali evanjelici a katolíci, od roku 1733 patrí rímskokatolíckej cirkvi. Dôvodom na opevnenie kostola múrom a dodnes dochovanými baštami bola podľa všetkého obrana pred Turkami. K datovaniu opevnenia prispela vzácna fotografia b) zachytávajúca dnes už neexistujúci západný múr opevnenia kostola. Odborník na fortifikácie Ing. arch. Martin Bóna na základe tejto fotografie určil, že by malo ísť o renesančné opevnenie, čo je v našich podmienkach II. polovica 16. až II. polovica 17. storočia. Kostol i bašty jeho opevnenia sú tak najstaršími dodnes stojacimi stavbami Brezovej. Podobu kostola a bášt na konci éry Rakúsko-Uhorska ukazuje fotografia a). Môžete si všimnúť, že strechy bášt mali vtedy iný tvar a strešné štíty. Tieto strešné štíty boli odstránené pri podľa pamiatkarov nevhodnej oprave bášt v roku 2003.