Obsah

NOVINKY SPOD BRADLA

informačný mesačník mesta Brezová pod Bradlom
 
Mesačník mesta Brezová pod Bradlom vydáva Mesto Brezová pod Bradlom. Nám. gen. M.R.Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom.
Novinky spod Bradla informujú o dianí v Brezovej pod Bradlom. 
Pôvodné Noviny spod Bradla vznikli okolo roku 1921.
 
Náklad: 2100 kusov
Povolené pod č. 3/93 OU Senica

 

Adresa redakcie:

Mesto Brezová pod Bradlom
Nám. gen. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom