Obsah

Komisie mestského zastupiteľstva


Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva


Komisia pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie

predseda: Ing. Ivan Bzdúšek (poslanec)

členovia:   Ing. Gabriela Ciranová,  Miroslav Fajnor,  Ing.  Ivan Bzdúšek

 

 • spolupracuje pri tvorbe rozpočtu mesta, vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre mesto a jeho rozvoj,
 • navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov mesta,
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhom zmeny rozpočtu mesta na príslušný rok,
 • prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu mesta, ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,
 • prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu mesta a rozdeleniu hospodárskeho výsledku,
 • prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, vrátane zverenia majetku mesta do výpožičky a prenájmu majetku mesta,
 • prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok mesta,
 • vyjadruje sa ku vkladu majetku mesta do spoločností, kontroluje jeho využívanie a navrhuje opatrenia,
 • kontroluje dodržiavanie VZN v pôsobnosti komisie,
 • vyjadruje sa k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta, resp. iným materiálom majúcim dopad na rozpočet mesta,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MsZ.

Komisia pre životné prostredie, výstavbu, územné plánovanie a dopravu

predseda:  Mgr.  Dušan Marko

členovia: Ing. Juraj Plačko, Ivan Ďurkovič, Jirko Hološka,  Ing. Jaroslav Konopa

 

 • vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia, odpadov, vôd, stavebného poriadku, dopravy a cestného hospodárstva vyplývajúcim pre mesto z príslušných právnych predpisov, VZN,
 • prerokováva návrhy VZN na úseku pôsobnosti komisie,
 • prerokováva koncepčné materiály týkajúce sa rozvoja mesta z pohľadu životného prostredia a dopravy,
 • prerokováva a odporúča riešenie zmien v dopravnom značení,
 • vykonáva kontrolu stavu, budovania a údržby mestskej zelene,
 • prerokováva a odporúča spôsob riešenia pri nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta,
 • prerokováva návrhy investičných akcií mesta a zaujíma k nim stanovisko,
 • zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií mesta,
 • prerokováva parametre investičných akcií a podmienky pre zadanie jednotlivých investičných akcií v štádiu projektovej prípravy,
 • spolupracuje pri riešení úloh na zverenom úseku činnosti v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi,
 • prerokováva a vyjadruje sa k prevodom nehnuteľného majetku mesta,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MsZ.

Komisia pre bývanie, zdravotné a sociálne otázky

predseda: MUDr. Jana Danková

členovia:  MUDr. Miriam Baníková, Mgr. Peter Sadloň, Ing. Anna Sadloňová, PhD, Mgr. Ivica Gavlasová,  Anna Kubicová

 

 • spolupracuje pri vytváraní podmienok pre rozvoj bývania,
 • prerokováva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja na území mesta a zaujíma k ním svoje stanovisko,
 • vyjadruje sa k zriadeniu a zrušeniu sociálnych zariadení v rámci svojej pôsobnosti,
 • prerokováva získavanie mimorozpočtových zdrojov na financovanie sociálnych služieb,
 • vyjadruje sa k žiadostiam o pridelenie nájomných bytov,
 • vyjadruje sa l žiadostiam o poskytnutie jednorazovej dávky v HN,
 • prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej oblasti činnosti a zaujíma k nim svoje stanovisko,
 • prerokováva návrh a zmenu rozpočtu mesta v oblasti svojej činnosti a zaujíma k nim svoje stanoviská,
 • kontroluje plnenie rozpočtu mesta za danú oblasť,
 • prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k nim stanoviská,
 • spolupracuje s občianskymi, charitatívnymi a cirkevnými organizáciami na území mesta pri riešení sociálnej situácie obyvateľov a vytvára podmienky pre slabé vrstvy obyvateľstva,
 • spolupracuje so štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami pri utváraní zdravých podmienok a  zdravého spôsobu života a práce obyvateľov mesta a pri zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MsZ.

Komisia pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície 

predseda : Ing. Gabriela Ciranová

členovia:  Ján Valihora,  Marta Imrová - Ciranová, Peter Uhlík

 

 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu vo svojej oblasti a zaujíma k nim stanovisko,
 • kontroluje plnenie rozpočtu mesta za danú oblasť,
 • navrhuje a vyjadruje sa k rozvojovým aktivitám mesta v oblasti investičných a neinvestičných projektov v rámci programového obdobia NSRR SR 2007-2013 a vybraných grantových schém,
 • navrhuje a vyjadruje sa k aktivitám v oblasti rozvoja cestovného ruchu, partnerských vzťahov, prezentácie mesta a regiónu,
 • prerokováva a vyjadruje sa ku koncepcii kultúrnych podujatí organizovaných mestom,
 • koordinuje prípravu a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v meste,
 • spolupracuje s inými subjektmi v rámci mesta pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu a kultúry,
 • prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k nim svoje stanovisko,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MsZ. 

Komisia vzdelávania, mládeže a športu

predseda: Mgr. Eliška Reptová

členovia: Helena Konkušová, Anna Hajdučková, Zuzana Hrajnohová, Mgr. Jana Kazičková,  Ján Varmuža

 

 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu vo svojej oblasti a  zaujíma k nim stanovisko,
 • kontroluje plnenie rozpočtu mesta za danú oblasť,
 • prerokováva návrhy koncepcie školstva na území mesta a zaujíma k nej stanovisko,
 • zaoberá sa perspektívou a koncepciou rozvoja školstva, športu a mládeže,
 • vyjadruje sa k návrhu rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených krajským školským úradom,
 • vyjadruje sa k správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení – rozbory,
 • vyjadruje sa ku koncepcii investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
 • navrhuje školské obvody mesta,
 • vyjadruje sa k práci s mládežou v zmysle „Koncepcie práce s mládežou,“
 • prerokováva kritériá poskytovania príspevkov a zaujíma k nim stanoviská,
 • prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov v oblasti svojej pôsobnosti a zaujíma k nim svoje stanovisko,
 • vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti svojej pôsobnosti,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami MsZ.

Komisia pre ochranu verejného poriadku

predseda:

členovia: Miroslava Bartošová,  Dušan Michalička

 

 • zaoberá sa úlohami súvisiacimi s ochranou zdravia životov a majetku mesta a občanov mesta v rozsahu miestnej samosprávy,
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a čerpaniu vo svojej oblasti,
 • zaoberá sa problematikou krízového riadenia mesta Brezová pod Br.,
 • zaoberá sa problematikou civilnej ochrany mesta Brezová p. Br. ,
 • zaoberá sa činnosťou Mestskej polície Brezová p. Br.,
 • doprava (parkovanie , DZ a pod. s dôrazom na statickú dopravu),
 • bezdomovci,
 • odchyt psov – VZN,
 • dodržiavanie VZN všeobecne,
 • ochrana životného prostredia ,
 • ochrana majetku ( PCO , kamerový systém ),
 • zaoberá sa činnosťou Mestského hasičského zboru Brezová p. Bradlom,
 • analyzuje stav, sleduje legislatívu a najnovšie trendy v daných oblastiach pričom predkladá návrhy, pripomienky k zlepšeniu stavu primátorke mesta Brezová pod Bradlom a  MsZ Brezová pod Bradlom ,
 • spolupracuje s ostatnými komisiami pri MsZ,
 • spolupracuje s ostatnými orgánmi Mesta Brezová pod Bradlom, ako i s orgánmi štátnej správy v danej oblasti,
 • zaoberá sa problematikou sociálne - patologických javov a možnosťou ich odstraňovanie,
 • zaoberá sa problematikou prevencie sociálne - patologických javov ,
 • rieši aktuálne problémy, podľa požiadavky primátorky mesta - MsZ, navrhuje možné riešenia a pod.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov

predseda: Ing. Gabriela Ciranová

členovia:  Branislav Kovačech, Miroslava Bartošová

 

 • členom komisie môže byť iba poslanec
 • komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo hnutia a jedného nezávislého poslanca
 • preberá oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov ( primátor, poslanci)
 • preveruje verejného funkcionára v zmysle zákona 357/2004 článku 7.