Obsah

Ocenenie samosprávy

 

Mesto Brezová pod Bradlom udeľuje ocenenie Cena mesta v zmysle Štatútu mesta Brezová pod Bradlom (Časť V. Článok 8) za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Návrhy na udelenie Ceny mesta Brezová pod Bradlom môžu MsZ predkladať poslanci, primátor, príp. aj občania mesta. Návrhy musia byť odôvodnené. Cenami mesta Brezová pod Bradlom ďakovný list primátora alebo MsZ, vecný dar, ktorého hodnotu stanoví MsZ, plaketa s erbom mesta, príp. i peňažná odmena, ktorej výšku stanoví MsZ. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti -in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.