Obsah

Územný plán mesta Brezová pod Bradlom

Globálnym cieľom územného plánu je zabezpečiť vyvážený trvalo udržatený hospodársky a sociálny rozvoj mesta s dlhodobým programom postupného napĺňania zámerov a deficitov mesta a vytvárania podmienok pre plnohodnotné uspokojovanie životných potrieb jeho obyvateľov i obyvateľov rozptýleného kopaničiarskeho osídlenia.

Územný plán mesta - textová časť

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

Širšie vzťahy

Komplexný urbanistický návrh

Komplexný urbanistický návrh - detail

Doprava

Technická vybavenosť - energetika

Technická vybavenosť - vodné hospodárstvo

Ochrana prírody

Poľnohospodársky a lesný pôdny fond