Obsah

Oznamovacia povinnosť - o organizovaní verejných športových podujatí

 Organizátor podujatia je povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať podujatie mestu Brezová pod Bradlom, ak sa má podujatie konať na území mesta..

Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.

Oznamovaciu povinnosť má organizátor každého podujatia v zmysle § 4 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákona).

Oznámenie, vyplnený formulár,  podáva organizátor podujatia na Mestský úrad v Brezovej pod Bradlom, Útvar klientskych služieb občanom, Nám. gen. M. R. Štefánika, 906 13  Brezová pod Bradlom alebo elektronicky podatelna@brezova.sk  pred konaním podujatia, najneskôr

a) 10 dní,

b) 15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo

c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Podaním oznámenia si splníte povinnosť vyplývajúcu zo zákona, zároveň nám poskytnete informáciu o podujatí, o ktorom môžeme verejnosť informovať na webovej sídle mesta.

Ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia, súčasťou oznámenia podľa § 4 ods. 3 zákona je aj súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať a povolenie podľa osobitného predpisu, ak sa vyžaduje.

 Mesto Brezová pod Bradlom rozhodne o zákaze podujatia, ak organizátor podujatia nepredloží

a) povolenie podľa  osobitného predpisu v zmysle zákona alebo

b) súhlas vlastníkov alebo užívateľov pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať  a

1. podujatie sa má konať na pozemkoch alebo v priestoroch, ktoré sú ohradené, stavebne oddelené alebo inak zabezpečené proti voľnému vstupu,

2. uskutočnenie podujatia môže spôsobiť vážnu škodu na pozemkoch alebo v priestoroch, kde sa má podujatie konať alebo vážnu ujmu na životnom prostredí,

3. uskutočnenie podujatia predstavuje podstatný zásah do výkonu práv vlastníka alebo užívateľa pozemkov a priestorov, kde sa má podujatie konať, alebo

4. ide o podujatie, ktoré je prístupné divákom za úhradu.

Organizátor podujatia je povinný organizovať verejné športové podujatie v súlade so zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tlačivo:

Oznámenie o konaní verejného športového podujatia na území mesta Brezová pod Bradlom

Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Plačková