Obsah

Dokumenty mesta

Zásady

Zásady na prideľovanie bytov v nájomnom bytovom dome Stiahnuté: 1188x | 07.10.2014

Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 735x | 07.10.2014

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stiahnuté: 770x | 07.10.2014

Zásady finančného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 636x | 07.10.2014

Etický kódex zamestnancov Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 874x | 07.10.2014

Zásady odmeňovania poslanov Stiahnuté: 70x | 21.03.2019

VZN

Rok 2014 - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.. Stiahnuté: 493x | 07.10.2014

Rok 2013 - Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských z Stiahnuté: 484x | 07.10.2014

Rok 2013 - Dodatok č. 1 VZN č. 4/2012 , ktorým sa vydávajú Trhové poriadky pre prevádzku trhoviska ... Stiahnuté: 472x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 9/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 490x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 8/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 653x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 7/2012 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 813x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 1127x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miesta Stiahnuté: 676x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 12/2012 o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 488x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 11/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 606x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 10/2012 o miestnej dani za jadrové zariadenie Stiahnuté: 550x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 4/2012, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre prevádzku trhoviska a Stiahnuté: 639x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Stiahnuté: 515x | 07.10.2014

Rok 2012 - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a ... Stiahnuté: 426x | 07.10.2014

Stránka