Obsah

Dokumenty mesta

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 827x | 11.02.2019

Zásady na prideľovanie bytov v nájomnom bytovom dome Stiahnuté: 978x | 07.10.2014

Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 639x | 07.10.2014

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stiahnuté: 669x | 07.10.2014

Zásady finančného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 543x | 07.10.2014

Etický kódex zamestnancov Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 778x | 07.10.2014

VZN

Rok 2014 - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.. Stiahnuté: 390x | 07.10.2014

Rok 2013 - Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských z Stiahnuté: 395x | 07.10.2014

Rok 2013 - Dodatok č. 1 VZN č. 4/2012 , ktorým sa vydávajú Trhové poriadky pre prevádzku trhoviska ... Stiahnuté: 383x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 9/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 405x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 8/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 504x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 7/2012 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 650x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 907x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miesta Stiahnuté: 477x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 12/2012 o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 398x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 11/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 462x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 10/2012 o miestnej dani za jadrové zariadenie Stiahnuté: 430x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 1/2012 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 908x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 4/2012, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre prevádzku trhoviska a Stiahnuté: 492x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Stiahnuté: 413x | 07.10.2014

Stránka