Obsah

Dokumenty mesta

Zásady

Zásady na prideľovanie bytov v nájomnom bytovom dome Stiahnuté: 1339x | 07.10.2014

Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 822x | 07.10.2014

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stiahnuté: 829x | 07.10.2014

Zásady finančného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 719x | 07.10.2014

Etický kódex zamestnancov Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 926x | 07.10.2014

Zásady odmeňovania poslanov Stiahnuté: 119x | 21.03.2019

VZN

Rok 2014 - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.. Stiahnuté: 531x | 07.10.2014

Rok 2013 - Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských z Stiahnuté: 528x | 07.10.2014

Rok 2013 - Dodatok č. 1 VZN č. 4/2012 , ktorým sa vydávajú Trhové poriadky pre prevádzku trhoviska ... Stiahnuté: 516x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 9/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 536x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 8/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 763x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 7/2012 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 958x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miesta Stiahnuté: 818x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 12/2012 o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 536x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 11/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 716x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 10/2012 o miestnej dani za jadrové zariadenie Stiahnuté: 686x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 4/2012, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre prevádzku trhoviska a Stiahnuté: 808x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Stiahnuté: 553x | 07.10.2014

Rok 2012 - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a ... Stiahnuté: 464x | 07.10.2014

Rok 2012 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky ... Stiahnuté: 472x | 07.10.2014

Stránka