Obsah

Dokumenty mesta

Zásady

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 791x | 07.10.2014

Zásady na prideľovanie bytov v nájomnom bytovom dome Stiahnuté: 923x | 07.10.2014

Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 630x | 07.10.2014

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stiahnuté: 655x | 07.10.2014

Zásady finančného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 529x | 07.10.2014

Etický kódex zamestnancov Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 764x | 07.10.2014

VZN

Rok 2014 - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.. Stiahnuté: 377x | 07.10.2014

Rok 2013 - Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských z Stiahnuté: 382x | 07.10.2014

Rok 2013 - Dodatok č. 1 VZN č. 4/2012 , ktorým sa vydávajú Trhové poriadky pre prevádzku trhoviska ... Stiahnuté: 374x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 9/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 393x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 8/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 484x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 7/2012 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 627x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 869x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miesta Stiahnuté: 460x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 12/2012 o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 390x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 11/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 447x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 10/2012 o miestnej dani za jadrové zariadenie Stiahnuté: 421x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 1/2012 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 884x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 4/2012, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre prevádzku trhoviska a Stiahnuté: 477x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Stiahnuté: 399x | 07.10.2014

Stránka