Obsah

Dokumenty mesta

VZN

Rok 2002-2006 - VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 936x | 07.10.2014

Rok 2010 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie Stiahnuté: 532x | 07.10.2014

Rok 2010 - Príloha č.1 - výšky dotácie Stiahnuté: 468x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 2 /2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení Stiahnuté: 505x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 3/2010 o odľahčovacej službe Stiahnuté: 617x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č. 2/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať pov. plán Stiahnuté: 502x | 07.10.2014

Rok 2011 - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 466x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č. 1/2008 o ochrane ovzdušia pred zenčisťujúcimi látkami Stiahnuté: 503x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č.1/2011, ktorým sa schvaľuje Štatút Nocľahárne Stiahnuté: 534x | 07.10.2014

Rok 2012 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky ... Stiahnuté: 457x | 07.10.2014

Rok 2012 - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a ... Stiahnuté: 447x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 10/2012 o miestnej dani za jadrové zariadenie Stiahnuté: 609x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 11/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 655x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 12/2012 o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 519x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Stiahnuté: 535x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miesta Stiahnuté: 743x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 4/2012, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre prevádzku trhoviska a Stiahnuté: 714x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 7/2012 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 882x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 8/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 706x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 9/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 518x | 07.10.2014

Stránka