Obsah

Dokumenty mesta

VZN

Rok 2002-2006 - VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 963x | 07.10.2014

Rok 2010 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie Stiahnuté: 546x | 07.10.2014

Rok 2010 - Príloha č.1 - výšky dotácie Stiahnuté: 477x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 2 /2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení Stiahnuté: 521x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 3/2010 o odľahčovacej službe Stiahnuté: 730x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č. 2/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať pov. plán Stiahnuté: 514x | 07.10.2014

Rok 2011 - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 481x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č. 1/2008 o ochrane ovzdušia pred zenčisťujúcimi látkami Stiahnuté: 521x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č.1/2011, ktorým sa schvaľuje Štatút Nocľahárne Stiahnuté: 559x | 07.10.2014

Rok 2012 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky ... Stiahnuté: 480x | 07.10.2014

Rok 2012 - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a ... Stiahnuté: 471x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 10/2012 o miestnej dani za jadrové zariadenie Stiahnuté: 724x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 11/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 765x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 12/2012 o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 543x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Stiahnuté: 560x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miesta Stiahnuté: 869x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 4/2012, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre prevádzku trhoviska a Stiahnuté: 849x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 7/2012 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 1000x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 8/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 796x | 07.10.2014

Rok 2012 - VZN č. 9/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 547x | 07.10.2014

Stránka