Obsah

Dokumenty mesta

VZN

VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov na území mesta Brezová pod Bradlom + Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 Stiahnuté: 5x | 16.10.2020

VZN č. 1/2011 Štatút Nocľahárne + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 5x | 16.10.2020

VZN č. 1/2015 ÚPN-M + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 5x | 19.10.2020

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 9x | 19.10.2020

VZN č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 5x | 19.10.2020

VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 10x | 19.10.2020

VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 9x | 19.10.2020

VZN č. 10/2012 o miestnej dani za jadrové zariadenie Stiahnuté: 11x | 19.10.2020

VZN č. 11/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 4x | 19.10.2020

VZN č. 12/2012 o miestnej dani za predajné automaty + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 4x | 19.10.2020

VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Brezová pod Bradlom + Dodatky č. 1 až 10 Stiahnuté: 3x | 16.10.2020

VZN č. 2/2011 Povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 4x | 16.10.2020

VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku … + Dodatky č. 1 až 6 Stiahnuté: 4x | 19.10.2020

VZN č. 2/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Brezová pod Bradlom + Dodatok Stiahnuté: 3x | 19.10.2020

VZN č. 2/2016 o určení názvov ulíc Stiahnuté: 5x | 19.10.2020

VZN č. 2/2017 o mestskej polícii mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 5x | 19.10.2020

VZN č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 9x | 19.10.2020

VZN č. 3/2010 o odľahčovacej službe Stiahnuté: 5x | 16.10.2020

VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach Stiahnuté: 3x | 19.10.2020

VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 8x | 19.10.2020

Stránka