Obsah

Dokumenty mesta

VZN

VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov na území mesta Brezová pod Bradlom + Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 Stiahnuté: 50x | 16.10.2020

VZN č. 1/2011 Štatút Nocľahárne + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 54x | 16.10.2020

VZN č. 1/2015 ÚPN-M + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 61x | 19.10.2020

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 152x | 19.10.2020

VZN č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 85x | 19.10.2020

VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 133x | 19.10.2020

VZN č. 1/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 162x | 19.10.2020

VZN č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 76x | 04.06.2021

VZN č. 1/2022 o udržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 37x | 28.03.2022

VZN č. 10/2012 o miestnej dani za jadrové zariadenie Stiahnuté: 154x | 19.10.2020

VZN č. 11/2012 o miestnej dani za ubytovanie Stiahnuté: 52x | 19.10.2020

VZN č. 12/2012 o miestnej dani za predajné automaty + Dodatok č. 1 Stiahnuté: 45x | 19.10.2020

VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Brezová pod Bradlom + Dodatky č. 1 až 12 Stiahnuté: 54x | 28.03.2022

VZN č. 2/2011 Povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 51x | 16.10.2020

VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku … + Dodatky č. 1 až 8 Stiahnuté: 77x | 28.03.2022

VZN č. 2/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Brezová pod Bradlom + Dodatok Stiahnuté: 40x | 19.10.2020

VZN č. 2/2016 o určení názvov ulíc Stiahnuté: 68x | 19.10.2020

VZN č. 2/2017 o mestskej polícii mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 81x | 19.10.2020

VZN č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 183x | 19.10.2020

VZN č. 2/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 33x | 28.03.2022

Stránka