Obsah

Dokumenty mesta

VZN

Rok 2012 - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a ... Stiahnuté: 381x | 07.10.2014

Rok 2012 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky ... Stiahnuté: 408x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č.1/2011, ktorým sa schvaľuje Štatút Nocľahárne Stiahnuté: 475x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č. 2/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať pov. plán Stiahnuté: 426x | 07.10.2014

Rok 2011 - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 409x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č. 1/2008 o ochrane ovzdušia pred zenčisťujúcimi látkami Stiahnuté: 435x | 07.10.2014

Rok 2009 - VZN č. 3 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Stiahnuté: 535x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 6/2010 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Stiahnuté: 482x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 3/2010 o odľahčovacej službe Stiahnuté: 486x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 2 /2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení Stiahnuté: 447x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 540x | 07.10.2014

Rok 2010 - Príloha č.1 - výšky dotácie Stiahnuté: 411x | 07.10.2014

Rok 2010 - Dodatok č.1 k VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 469x | 07.10.2014

Rok 2010 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie Stiahnuté: 474x | 07.10.2014

Rok 2006 - VZN č. 4/2006 o mestskej polícii mesta Brezová pod Bradlom 25.06.2006 Stiahnuté: 672x | 07.10.2014

Rok 2006 - VZN č. 3/2006 o podmienkach sociálnej ochrany detí Stiahnuté: 564x | 07.10.2014

Rok 2007 - VZN č. 3/2007 o nakladaní s odpadmi na území katastra Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 612x | 07.10.2014

Rok 2002-2006 - VZN č. 13/2004 o prevádzke a poskytovaní služieb na NKP Stiahnuté: 552x | 07.10.2014

Rok 2002-2006 - VZN č. 11/2004 Nariadenie, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje fajčenie na VP Stiahnuté: 455x | 07.10.2014

Rok 2002-2006 - VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 798x | 07.10.2014

Stránka