Obsah

Dokumenty mesta

VZN

Rok 2012 - Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a ... Stiahnuté: 398x | 07.10.2014

Rok 2012 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky ... Stiahnuté: 424x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č.1/2011, ktorým sa schvaľuje Štatút Nocľahárne Stiahnuté: 494x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č. 2/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať pov. plán Stiahnuté: 443x | 07.10.2014

Rok 2011 - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 427x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č. 1/2008 o ochrane ovzdušia pred zenčisťujúcimi látkami Stiahnuté: 454x | 07.10.2014

Rok 2009 - VZN č. 3 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Stiahnuté: 554x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 6/2010 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Stiahnuté: 495x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 3/2010 o odľahčovacej službe Stiahnuté: 512x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 2 /2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení Stiahnuté: 464x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 566x | 07.10.2014

Rok 2010 - Príloha č.1 - výšky dotácie Stiahnuté: 427x | 07.10.2014

Rok 2010 - Dodatok č.1 k VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 488x | 07.10.2014

Rok 2010 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie Stiahnuté: 490x | 07.10.2014

Rok 2006 - VZN č. 4/2006 o mestskej polícii mesta Brezová pod Bradlom 25.06.2006 Stiahnuté: 705x | 07.10.2014

Rok 2006 - VZN č. 3/2006 o podmienkach sociálnej ochrany detí Stiahnuté: 585x | 07.10.2014

Rok 2007 - VZN č. 3/2007 o nakladaní s odpadmi na území katastra Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 631x | 07.10.2014

Rok 2002-2006 - VZN č. 11/2004 Nariadenie, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje fajčenie na VP Stiahnuté: 472x | 07.10.2014

Rok 2002-2006 - VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 832x | 07.10.2014

Rok 2015 - VZN č. 1/2015 zo dňa 12.02.2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 344x | 09.09.2015

Stránka