Obsah

Dokumenty mesta

VZN

Rok 2012 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky ... Stiahnuté: 439x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č.1/2011, ktorým sa schvaľuje Štatút Nocľahárne Stiahnuté: 512x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č. 2/2011, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať pov. plán Stiahnuté: 468x | 07.10.2014

Rok 2011 - Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 447x | 07.10.2014

Rok 2011 - VZN č. 1/2008 o ochrane ovzdušia pred zenčisťujúcimi látkami Stiahnuté: 474x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 3/2010 o odľahčovacej službe Stiahnuté: 544x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 2 /2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení Stiahnuté: 481x | 07.10.2014

Rok 2010 - VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 607x | 07.10.2014

Rok 2010 - Príloha č.1 - výšky dotácie Stiahnuté: 445x | 07.10.2014

Rok 2010 - Dodatok č.1 k VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 503x | 07.10.2014

Rok 2010 - Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie Stiahnuté: 506x | 07.10.2014

Rok 2002-2006 - VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 874x | 07.10.2014

Rok 2015 - VZN č. 1/2015 zo dňa 12.02.2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 361x | 09.09.2015

Rok 2015 - VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 358x | 09.09.2015

Rok 2015 - VZN č. 3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Stiahnuté: 370x | 20.10.2015

Rok 2015 - Dodatok č.4 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ... Stiahnuté: 336x | 21.12.2015

Rok 2015 - VZN č. 4/2015 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 395x | 21.12.2015

Rok 2015 - VZN č. 5/2015 o vyhradení plochy a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane Stiahnuté: 319x | 21.12.2015

Rok 2015 - VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 427x | 21.12.2015

Rok 2015 - VZN č. 7/2015 o podmienkachstátia vozidiel na území mesta Brezová pod Bradlom, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve ... Stiahnuté: 422x | 21.12.2015

Stránka