Obsah

Dokumenty mesta

VZN

Rok 2016-VZN č. 2/2016 o určení názvov ulíc Stiahnuté: 490x | 05.06.2018

Rok 2016 - VZN č. 3/2016 o podmienkach pokytovania dotácie z rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 469x | 25.10.2016

Rok 2016 - Dodatok č.1 k VZN č. 7/2015 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Brezová pod Bradlom, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a na miestnych komunikáciách Stiahnuté: 276x | 09.01.2017

Rok 2016 - Dodatok č.1 k VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 290x | 09.01.2017

Rok 2017 - VZN č. č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 262x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 8/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 294x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 9 /2017 o prepravnej službe Stiahnuté: 262x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 297x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 2/2017 o mestskej polícii Stiahnuté: 329x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 3/2017 o vyhradení plochy a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy mesta Stiahnuté: 271x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 4/2017, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 294x | 29.11.2018

Rok 2017 - VZN č. 5/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 360x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie "Ostriež" na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 292x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 250x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Stiahnuté: 256x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 232x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 233x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 250x | 19.10.2017

Rok 2018 - Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 187x | 16.05.2018

Rok 2019 - Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 46x | 21.03.2019

Stránka