Obsah

Dokumenty mesta

VZN

Rok 2015 - VZN č. 1/2015 zo dňa 12.02.2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 332x | 09.09.2015

Rok 2015 - VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 331x | 09.09.2015

Rok 2015 - VZN č. 3/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Stiahnuté: 338x | 20.10.2015

Rok 2015 - Dodatok č.4 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ... Stiahnuté: 305x | 21.12.2015

Rok 2015 - VZN č. 4/2015 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 353x | 21.12.2015

Rok 2015 - VZN č. 5/2015 o vyhradení plochy a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane Stiahnuté: 293x | 21.12.2015

Rok 2015 - VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 399x | 21.12.2015

Rok 2015 - VZN č. 7/2015 o podmienkachstátia vozidiel na území mesta Brezová pod Bradlom, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve ... Stiahnuté: 392x | 21.12.2015

Rok 2016-VZN č. 2/2016 o určení názvov ulíc Stiahnuté: 416x | 05.06.2018

Rok 2016 - VZN č. 3/2016 o podmienkach pokytovania dotácie z rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 417x | 25.10.2016

Rok 2016 - Dodatok č.1 k VZN č. 7/2015 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Brezová pod Bradlom, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a na miestnych komunikáciách Stiahnuté: 244x | 09.01.2017

Rok 2016 - Dodatok č.1 k VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 256x | 09.01.2017

Rok 2017 - VZN č. č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 232x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 8/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 262x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 9 /2017 o prepravnej službe Stiahnuté: 233x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 251x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 2/2017 o mestskej polícii Stiahnuté: 276x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 3/2017 o vyhradení plochy a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy mesta Stiahnuté: 240x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 4/2017, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 256x | 29.11.2018

Rok 2017 - VZN č. 5/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 279x | 19.10.2017

Stránka