Obsah

Dokumenty mesta

VZN

Rok 2019 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 28x | 14.05.2019

Rok 2019 - Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Stiahnuté: 23x | 17.07.2019

Rok 2019 - Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 19x | 17.07.2019

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 23x | 25.07.2019

Rok 2015 - Dodatok č. 1 k VZN 12/2012 o miestnej dani za predajné automaty Stiahnuté: 13x | 25.07.2019

Rok 2015 - Dodatok č. 1 k VZN 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 22x | 25.07.2019

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok MsZ Stiahnuté: 17x | 25.07.2019

Rokovací poriadok komisií MsZ Stiahnuté: 7x | 10.10.2019

Zápisnice z rokovaní MsZ

Rok 2014 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 30.01.2014 Stiahnuté: 372x | 07.10.2014

Rok 2014 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 27.2.2014 Stiahnuté: 385x | 07.10.2014

Rok 2014 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 26.6.2014 Stiahnuté: 372x | 07.10.2014

Rok 2014 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 25.8.2014 Stiahnuté: 537x | 07.10.2014

Rok 2014 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 24.4.2014 Stiahnuté: 408x | 07.10.2014

Rok 2013 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ12.12.2013 Stiahnuté: 328x | 07.10.2014

Rok 2013 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 27.6.2013 Stiahnuté: 325x | 07.10.2014

Rok 2013 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 26.9.2013 Stiahnuté: 327x | 07.10.2014

Rok 2013 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 25.04.2013 Stiahnuté: 335x | 07.10.2014

Rok 2013 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 06.03.2013 Stiahnuté: 358x | 07.10.2014

Rok 2012 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 30.7.2012 Stiahnuté: 319x | 07.10.2014

Rok 2012 - Zápisnica zo zasadnutia MsZ 27.9.2012 Stiahnuté: 371x | 07.10.2014

Stránka