Obsah

Ing. Viera Nemcová 
   prednostka mestského úradu

foto
 
 

Kontaktné údaje:

 
Tel. číslo:  034/ 6942 229
                    0905 722 856
E-mail:       prednosta@brezova.sk
                     viera.nemcova@brezova.sk
                     staznosti@brezova.sk
 

Prednostka MsÚ riadi a zodpovedá za činnosť MsÚ a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti. Prednostku vymenúva a odvoláva primátorka.

Prednostka MsÚ je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorke. Spolu s ňou podpisuje zápisnice zo zasadnutí MsZ a MsR.

V čase neprítomnosti primátorky a zástupcu primátora je prednostka oprávnená vykonávať aj pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného splnomocnenia.

Prednostka MsÚ v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä:

 • riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu,
 • priamo riadi vedúcich jednotlivých útvarov a útvar prednostky v zmysle platnej organizačnej schémy,
 • zostavuje pracovné náplne priamo riadených zamestnancov,
 • podáva návrhy na úpravu platových náležitostí zamestnancov,
 • podáva návrhy na zmenu organizačného usporiadania mestského úradu,
 • zabezpečuje plnenie rozpočtu mestského úradu,
 • posudzuje materiály predkladané na zasadnutie orgánov mesta,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
 • kontroluje hospodárne využitie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s inými orgánmi a inštitúciami v prospech rozvoja mesta a zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy,
 • spolupracuje s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • podpisuje písomnosti vyhotovené útvarmi mestského úradu, objednávky, žiadanky na prepravu, tuzemské pracovné cesty, dochádzkové listy priamo riadených zamestnancov,
 • zabezpečuje, po odsúhlasení primátorkou mesta, materiálno technické vybavenie mestského úradu, jeho zariadení a zabezpečuje ich údržbu,
 • zabezpečuje dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení, vnútorných predpisov,
 • zabezpečuje dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností na MsÚ,
 • vedie úplnú a prehľadnú dokumentácie vnútro organizačných a iných predpisov, VZN, zabezpečuje aktualizáciu vnútorných predpisov,
 • poskytuje súčinnosť kontrolným orgánom pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií, pri poskytovaní informácií v zmysle platnej legislatívy,
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov,
 • realizuje výberové konania v zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s Pracovným poriadkom,
 • zodpovedá za agendu pracovno-právnych vzťahov zamestnancov mesta.